КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Весь теоретичний курс лекцій “Регіональна економіка” поділено на 2 модуля, які відповідають розділам робочої програми дисципліни (Див. сторінку "Тести", питання наведені тут).
Модуль №1  Природні умови і ресурси України. Населення і трудові ресурси. 7 тиждень
Модуль №2  Промисловість та сільське господарство. 12 тиждень
Підсумковий контроль 15 тиждень
Практична частина курсу поділена на 2 модуля відповідно з теоретичним курсом та підсумковим контролем.
Оцінювання ступеню засвоєння знань з кожного модуля теоретичного курсу виконується за допомогою письмової теоретичної контрольної роботи.
Оцінювання вмінь та навичок з кожного модуля практичної частини курсу виконується за допомогою перевірки виконання домашньої роботи, усного опитування та практичної контрольної роботи.
За результатами модульного контролю на останньому тижні виставляється семестровий іспит.

Оцінку “п’ять” отримують студенти, які демонструють передбачені програмою повні, усвідомлені, систематизовані знання та оперативні вміння, які здатні самостійно застосовувати отримані знання, вміють на їх основі узагальнювати, оцінювати соціальні проблеми регіону, міста та села, які логічно і грамотно в усній і письмовій формі викладають матеріал. При такій оцінці допускаються одна-дві несуттєві помилки, які студент виправляє самостійно.
Оцінка “чотири” ставиться тоді, коли відповідь в основному задовольняє викладені у попередньому абзаці умови, проте присутня незначна допомога з боку викладача у процесі застосування знань і вмінь у новій ситуації. При такій оцінці допускаються дві-три несуттєві помилки.
Оцінку “три” отримує студент, який демонструє знання в основному репродуктивного характеру. у відповіді спостерігається недостатньо глибоке розуміння матеріалу курсу, допускаються помилки при викладі основних ідей, понять тощо, а  за зміни ситуації вони звертаються по допомогу викладача.
Оцінка “два” ставиться у тому разі, коли студент при репродуктивному відтворенні знань припускається значних помилок і не в змозі їх виправити навіть за допомогою викладача.
З нових технологій у навчальному процесі застосовується модульно-рейтинговий принцип, згідно з яким кожен з курсів поділяється на кілька модулів. Модуль обєднує матеріал споріднених за змістом розділів програми. По завершенні роботи із засвоєння матеріалу модуля оцінюються її наслідки за рейтинговою системою в балах. Загальний рейтинг з дисциплін становить 100 балів. Він формується з оцінок різних видів поточного контролю, оцінок по кожному модулю, а в разі низьких показників успішності  підсумкового тестування за матеріалом усієї програми. Переведення загального рейтингу в пятибальну систему для оформлення екзаменаційної документації проводиться за єдиним критерієм оцінок:
Шкала оцінювання:
90 – 100 балів – відмінно (А);
75 – 89 балів – добре (ВС);
60 – 74 балів – задовільно (DE);
35 – 59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX)
  1 – 34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F).

Перевага такої системи полягає в тому, що на момент закінчення роботи над курсом студент, який систематично працює і має достатній рейтинг, одержує відповідну обєктивну оцінку без складання іспиту.
Таблиця
Загальна модульно-рейтингова система оцінки знань студентів


За заняття і вчасне виконання та захист практичних і самостійних робіт студент може отримати 50 балів (практичне заняття - 4 бали). Модульні тести студенти здають на компютері і можуть набрати 50 балів.

До екзамену допускаються всі студенти, які захистили на день іспиту практичні (контрольні) роботи і мають на них відповідну відмітку викладача, який проводив практичні заняття.
Екзамен складається з 4-х варіантів завдань: теоретичні питання, задача (населення), карти „Корисні копалини України”, карти „Центри промисловості України”.
Студент складає поточні та підсумковий модулі на компютері використовуючи програму “Асистент”. Комп'ютерна програма вибірково задає студенту питання з різних розділів дисципліни. Час на складання модулів 30 сек на 1 питання. По закінченню іспиту (студент дав відповіді на 50 питань або час здачі екзамену вичерпався) комп’ютер виставляє відповідну оцінку. На екзамені дозволяється користуватися тільки електронною машинкою (забороняється використовувати електронні машинки влаштовані в електронні записні книжки, мобільні телефони тощо).

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ