ЛЕКЦІЇ
Лекційний курс розміщенний в pdf-форматі Acrobat Reader
2014-2015 н.р.

Змістовий модуль 1. Природні ресурси України як наука
Лекція 1
Тема 1. Предмет і завдання курсу "Природні ресурси України". Територія України
Завдання і предмет курсу. Порядок вивчення курсу. Місце дисципліни в системі нaук. Методи дослідження. Коротка історія вивчення природних ресурсів України. Формування території. Географічне положення України.

Лекція 2-3
Тема 2. Поняття про природні умови і ресурси та їх еколого-економічну оцінку
Загальні зауваження. Екологія і економіка. Основні поняття про економічні показники в екології. Економічна оцінка екологічних збитків. Витрати на запобігання негативного антропогенного впливу на природне середовище. Економічні показники природоохоронних заходів. Інформаційна база еколого-економічних розрахунків. Поняття про капітальні вкладення в екологію
Тема 3. Мінеральні ресурси
Загальні поняття про формування геологічної структури та корисних копалин.  Геологічна структура України.
Мінеральні ресурси (корисні копалини) України. Поняття про запаси і родовища. Основні види корисних копалин загальнодержавного значення. Основні корисні копалини місцевого значення.  Горючі корисні копалини. Рудні корисні копалини (метали). Руди чорних металів. Руди кольорових і рідкісних металів. Нерудні (неметалеві) корисні копалини. Нерудна сировина для металургії. Гірничохімічна сировина. Будівельні матеріали.  Інші корисні копалини. Еколого-економічна оцінка мінеральних ресурсів України. Забезпеченість мінеральними ресурсами та їх вичерпність.

Лекція 4
Тема 4. Рельєф України
Рівнини. Гори. Еколого-економічна інтерпретації рельєфу. Пошуки корисних копалин. Рельєф і шляхи сполучення. Рельєф і гідротехнічне будівництво. Рельєф і містобудування. Рельєф і сільське господарство. Рельєф і меліорації

Змістовий модуль 2. Гідро-кліматичні особливості, земельні та біологічні ресурси України
Лекція 5
Тема 5. Клімат і повітря
Фактори кліматоутворення. Основні елементи клімату. Несприятливі метеорологічні явища в Україні. Кліматичне районування. Забруднення повітря. Поняття про очищення повітря. Еколого-економічні оцінки атмосферного повітря. Розрахунки відшкодування збитків від наднормативних викидів забруднюючих речовин у повітря. Розрахунок маси наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Розрахунок розмірів відшкодування збитків за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Лекція 6-7
Тема 6. Водні ресурси України
Поверхневі води. Підземні води.
Моря України. Чорне море. Азовське море. Водозабезпечення, водокористування і водопостачання. Еколого-економічні питання використання водних ресурсів в Україні.
Поняття про забруднення водного середовища. Розрахунок гранично допустимих скидів у водне середовище. Визначення розмірів платежів за скиди забруднюючих речовин у водне середовище. Загальні поняття про очищення водного середовища від забруднень.

Лекція 8-9
Тема 7. Земельні ресурси
Земельні ресурси і земельний фонд. Категорії земель. Структура земельного фонду України. Сільськогосподарські угіддя.
Ґрунти. Родючість ґрунтів. Ґрунти і екологія. Поняття про деякі еколого-економічні підходи до оцінки земельних ресурсів.
Вартість земельних ресурсів. Визначення забруднення земельних ресурсів. Відшкодування збитків, нанесених забрудненням земельних ресурсів.
Тема 8. Біологічні ресурси
Загальні поняття про біологічні ресурси. Рослинні ресурси України. Ліси. Степи. Луки. Болота.
Ресурси тваринного світу.
Еколого-економічні аспекти використання біологічних ресурсів. Визначення таксової вартості середнього періодичного приросту насаджень, втраченого внаслідок діяльності комах-шкідників. Математична модель для оцінки впливу шкідливих виробництв на біологічні об'єкти

Змістовий модуль 3. Регіональні природно-територіальні комплекси України та їх дослідження
Лекція 10-11
Тема 9. Рекреаційні ресурси
Поняття рекреаційні ресурси. Види рекреаційних ресурсів. Рекреаційні ресурси України.
Тема 10. Природна зональність України
Поняття про природне районування. Східно-Європейська рівнина. Зона мішаних лісів. Лісостеп. Український Степ. Гори України. Українські Карпати. Гірський Крим.
Ландшафти і фізико-географічне районування України. Обґрунтування схеми фізико-географічного районування. Аналіз існуючих схем фізико-географічного районування. Регіональний аналіз природних умов території України. Зона мішаних лісів. Широколистяна лісова зона. Лісостепова зона. Степова зона (Північно-степова, середньо-степова та сухо-степова (південно-степова) підзони). Фізико-географічні області Українських Карпат Гірського Криму.

Лекція 12
Тема 11. Кількісні оцінки природоресурсного потенціалу України
Поняття про кількісні оцінки природоресурсного потенціалу. Методика компонентної та інтегральної оцінки природоресурсного потенціалу. Компонентна оцінка ПРП регіонів України. Інтегральна оцінка ПРП регіонів України.
Тема 12. Проблеми охорони довкілля в Україні
Великомасштабні регіональні проблеми екології в Україні. Основні екологічні напруги. Чорнобильська катастрофа. Поняття про основні показники радіації та забруднення. Поширення радіоактивного забруднення. Зонування забруднених радіацією територій в Україні. Загальна проблема ядерної енергетики.
Проблема відходів. Класифікація відходів. Плата за розміщення відходів. Вилучення, знешкодження та утилізація відходів. Терикони.
Охорона природи в Україні. Поняття про моніторинг навколишнього середовища.

Статистичний збірник
«Регіони України» 2010
Статистичний щорічник
України 2010
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ
ПРИРОДНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ