РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА
ЛЕКЦІЇ
Лекційний курс розміщенний в pdf-форматі Acrobat Reader
2014-2015 н.р.

Лекції 1-2 
Тема 1. Предмет, метод і завдання регіональної економіки та розміщення продуктивних сил. Закономірності, принципи і фактори розміщення продуктивних сил.
Об'єкт та предмет дослідження регіональної економіки. Основні категорії та поняття. Основні категорії та поняття регіональної економіки. Етапи формування регіональної економіки як науки та аналіз класичних теорій розміщення виробництва. Аналіз класичних теорій розміщення виробництва. Закономірності, принципи та фактори розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів. Основні напрямки оцінки соціально-економічного розвитку регіону. Методи комплексної економічної оцінки регіонального розвитку. Методи аналітико-розрахункового обґрунтування і моделювання регіонального розвитку.
Тема 2. Економічне районування та територіальна організація господарства. Регіон у системі територіального поділу праці.
Територіальна організація господарства та територіальний поділ праці. Основи теорії економічного районування та комплексування. Суть, фактори, принципи і критерії процесу суспільно-географічного районування. Функціональна структура суспільно-географічного району. Стадії (рівні) розвитку суспільно-географічного району. Таксономічна сітка суспільно-географічних районів. Практичне значення суспільно-географічного районування. Види економіко-географічного районування України. Територіально-виробничі й портовопроми-слові комплекси, науково-технологічні зони.

Тема 3. Ресурсний потенціал України та його використання
Лекції 3-4 Природні умови і ресурси України
Природно-ресурсний потенціал і його економічна оцінка. Природно-ресурсний потенціал і його структура. Місце України у світі за запасами сировинних і паливно-енергетичних ресурсів та ступінь забезпеченості власних потреб. Кількісна і якісна оцінка природних ресурсів (мінерально-сировинних, паливних, біологічних, земельних, водних, рекреаційних та інших)  і природних умов України. Суть та принципи використання природно-ресурсного потенціалу території. Ресурсозбереження як головний напрям використання природно-ресурсного потенціалу. Вторинні ресурси, їх класифікація та економічна оцінка. Екологічні проблеми України. Великомасштабні територіальні природоохоронні проблеми. Потенційно небезпечні виробництва в Україні. Екологічний ризик та екологічна безпека. Охорона довкілля.

Лекції 5-6 Населення і трудові ресурси
Населення України. Кількість і густота населення. Природний приріст населення. Міграції населення. Статевий і віковий склад населення. Трудові ресурси. Ринок праці. Поняття ринку праці, його елементи та функції. Національний ринок праці: співвідношення внутрішнього і зовнішнього. Молодіжна політика зайнятості: розробка спеціальних програм. Основні показники ринку праці (річні дані). Розселення. Сільське розселення. Міське розселення. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. З історії переписів населення. Результати проведення Всеукраїнського перепису населення. Виробничий і науково-технічний потенціал. Сутність і роль науково-технічного прогресу. Науково-технічний потенціал України. Історико-географічні та етнографічні землі (краї, області) України та регіонів, тісно пов'язаних з українським етносом.

Тема 4. Господарський комплекс України, його структура і трансформація в ринкових умовах
Лекція 7-9 Господарство України
Господарський комплекс України, особливості структури, трансформація в ринкових умовах. Міжгалузеві комплекси та їх роль у розвитку економіки України. Промисловість. Паливна промисловість. Вугільна промисловість. Нафтовидобувна промисловість. Нафтопереробна промисловість. Газова промисловість. Сланцева і торфова галузі промисловості. Урановидобувна та уранозбагачувальна галузі. Сучасний стан енергоефективності національної економіки. Структура та загальний потенціал енергозбереження до 2030 року. Чорна металургія. Кольорова металургія. Машинобудування і металообробка. Хімічна промисловість. Нафтохімія. Розміщення хімічних підприємств в Україні. Гірничо-хімічна промисловість. Основна хімія. Мінеральні добрива. Хімічні волокна. Синтетичні смоли і пластмаси. Хіміко-фармацевтична промисловість. Хімікофотографічне виробництво. Синтетичні барвники. Лакофарбова промисловість. Нафтохімічна промисловість. Побутова хімія. Лісова промисловість. Лісозаготівельна промисловість. Деревообробна промисловість. Лісохімічна промисловість. Целюлозно-паперова промисловість. Промисловість будівельних матеріалів. Цементна і азбестоцементна промисловість. Виробництво залізобетону. Виробництво стінових матеріалів. Будівельна кераміка. Виробництво м'яких покрівельних та ізоляційних матеріалів. Скляна промисловість. Фарфоро-фаянсова промисловість. Легка промисловість. Текстильна промисловість. Швейна промисловість. Шкіряно-хутрова промисловість. Взуттєва промисловість. Харчова промисловість. Борошномельно-круп'яна промисловість. Цукрова промисловість. Плодоовочева промисловість. Олійно-жирова промисловість. М'ясна промисловість. Молочна промисловість. Видобувні галузі харчової промисловості.

Лекція 10-11 Господарство України
Сільське господарство. Структура сільського господарства. Сільськогосподарські меліорації. Зрошувальні меліорації. Осушувальні меліорації. Рослинництво. Зернове господарство. Технічні культури. Картоплярство. Овочівництво. Баштанні культури. Багаторічні насадження. Кормові культури. Інші галузі рослинництва. Тваринництво. Кормовиробництво. Скотарство. Свинарство. Вівчарство і козівництво. Конярство. Птахівництво. Інші галузі тваринництва. Племзаводи Рівненської області. Зональність сільськогосподарського виробництва.
Транспорт. Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Річковий транспорт. Морський транспорт. Повітряний транспорт. Трубопровідний транспорт. Інші види транспорту.
Зв'язок. Наука і освіта.

Тема 5. Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури
Лекція 12 Міжнародні економічні зв'язки України та її інтеграція в європейські та інші світові структури
Сутність міжнародного поділу праці. Соціально-економічна типологія країн. Економічна інтеграція. Економічні союзи. Форми зовнішньоекономічної діяльності. Зони спільного підприємства. Зовнішньоекономічні зв'язки України. Зарубіжний досвід управління регіональним розвитком та проведення регіональної політики. Структура і логіка Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Формування даних статистики експорту та імпорту товарів. Експорт імпорт товарів. Експорт та імпорт послуг. Розрахунок індексів цін, фізичного обсягу та умов торгівлі.

Тема 6. Регіональна економічна політика
Лекція 13 Регіональна економічна політика
Сутність, цілі та завдання регіональної економічної політики. Концепція державної регіональної економічної політики в Україні та її реалізація. Актуальні проблеми регіональної політики України та їх розв'язання. Система органів управління в регіоні, їх завдання та функції. Планування та прогнозування у регіональній політиці регіону. Механізм  реалізації  регіональної  економічної  політики  держави. Закордонний досвід управління регіональним розвитком та проведення регіональної політики.
Статистичний збірник
«Регіони України» 2012
Статистичний щорічник
України 2012
Методичні вказівки
«Регіональна економіка»
2013-2014 н.р.