КОРОТУН Сергій Ігорович
КОРОТУН Сергій Ігорович
    В 1984-86 рр. проходив службу в Збройних Силах.
        По закінченню інституту працював майстером в ПМК, військовим керівником і завучем школи № 21 м.Рівне.
    У 1996 році закінчив Львівський державний університет ім.Ів.Франка за спеціальністю викладач географії.
    З 1994 року працював на посаді асистента кафедри економіки водного господарства УІІВГ, 1998-2008 рр - старший викладач кафедри економіки підприємства, з 2008 року - доцент кафедри економіки підприємства.
    З моменту створення кафедри туризму (2013 р.), - доцент кафедри туризму.
    З 2014 року - завідувач кафедри туризму НУВГП.
    У 1999 році проходив стажування в навчальних закладах і організаціях з охорони навколишнього середовища м.Чикаго, США.
    У 2007 році у Львівьскому національному університеті ім.Ів. Франка захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук на тему "Еколого-географічна оцінка стану меліорованих земель регіону (на прикладі Рівненської області)", за спеціальністю конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів.
    Вільно володіє російською, англійською мовами.
    Кавалер Ордена "За мужність" ІІІ ст., нагороджений урядовими медалями України, колишнього СРСР та Росії.
    Автор більше 130 наукових та науково-методичних праць, серед них 6 навчальних посібників затверджених Міністерством освіти та науки України.
    Член редакційної ради Російського Федеративного освітнього та науково-практичного журналу "Вопросы туризмоведения" та міжвузівського збірника наукових статей з міжнародною участю Російської Федерації "Теория и практика туризма и гостеприимства".
    Основні напрями наукової діяльності: конструктивна географія, географія туризму, соціально-економічна географія, регіональна економіка, ГІС.
    Одружений, виховує сина.

Основні наукові праці:
1. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні умови і ресурси України: Навчальний посібник. - Рівне. Вид-во УДАВГ, 1997 – 175 с.
2. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Розміщення продуктивних сил України: Навчальний посібник. - Рівне: Вид-во ДІВА, 1998. - 410 с.
3. Коротун І.М., Коротун Л.К., Коротун С.І. Природні ресурси України: Навчальний посібник. Вид. 2-ге - Рівне: ПП Рожков, 2004.- 184 с.
4. Коротун С.І. Досвід та проблеми викладання навчальної дисципліни "Регіональна економіка" в умовах кредитно-модульної системи навчання. / С.І.Коротун, О.Я.Романів. // Нова педагогічна думка: наук.-метод. журн. Мат-ли VIII Всеукр. наук.-метод. конф. 2007. – Спец. вип. лист., – С. 292-298.
5. Коротун С.І. Історія розвитку меліорацій на території Західного Полісся (на прикладі Рівненської області). // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – Випуск 1 (9), с.45.
6. Коротун С.І., Зубик Я.Я. Оптимізація замкнутих географічних мереж методом графів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Зб. наук. праць. Економіка, 2008. – Випуск 4 (44) Ч.1, С.90-97
7. Коротун С.І. Національний склад населення Рівненської області // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – К.: ДНВП "Картографія", 2008. – Вип. 3, С.162-165
8. Коротун С.І. Картографо-статистические методы анализа экономической эффективности гидромелиораций // Географическое образование и наука в россии: история и современное состояние: Мат-лы междунар. научно-практ. конф.  – С-П: СПГУ, 2008 – С.124-133
9. Коротун С.І. Проблемы преподавания географических дисциплин в негеографических ВУЗах //    Непрерывное географическое образование: новые технологии в системе высшей и средней школы: Мат-лы ІІ междунар. научно-практ. конф.  – Гомель: ГГУ им.Ф.Скорины, 2009. – С.20-21
10. Коротун С.І. Водообеспечение, водопользование и водопотребление на Украине // Роль мелиорации в обеспечении продовольственной и экологической безопасности России перспективи: Мат-лы междунар. научно-практ. конф. – М.: МГУП, 2009 – Ч.1, С.148-155
11. Коротун С.І., Коротун О.П. Географічні чинники впливу на розвиток рекреаційно-туристичного комплексу Рівненської області // Теоретичні та прикладні проблеми сучасної географії перспективи: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Одесса: Изд-во ВМВ, 2009. – С.75-77
12. Коротун С.І. Проблемы сохранения экосистем бассейнов рек Украины в условиях избыточной антропогенной нагрузки // Эколого-географичсекие исследования в речных бассейнах / Мат-лы междунар. научно-практич. конференции. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – С.213-218
       Мобільні телефони:        +38067-3827428
                                                 +38050-3393542
       e-mail:                        s@korotun.com.ua
Завідувач кафедри туризму,
кандидат географічних наук, доцент,
член-кореспондент МАНЕБ,
Голова Рівненського відділу
Українського географічного товариства,
член Вченої Ради УГТ,
член Правління Рівненської міської організації
Української Спілки ветеранів Афганістану
   Народився 31 січня 1966 року в м.Рівне. У 1982 році вступив на факультет проектування і будівництва гідромеліоративних систем Українського інституту інженерів водного госодарства, який закінчив у 1989 році за спеціальністю інженер-гідромеліоратор.

Список наукових праць